Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Brands Dakonderhoud Brands Dakonderhoud en een opdrachtgever.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Brands Dakonderhoud, voor de uitvoering waarvan door Brands Dakonderhoud derden dienen te worden betrokken.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Brands Dakonderhoud en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen (hierna: ‘aanbod’) van Brands Dakonderhoud zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. In dat geval vervalt het aanbod na de betreffende termijn.

2.2 In geval het uitbrengen van een offerte een uitgebreid advies aan de klant vereist, dan behoudt Brands Dakonderhoud zich het recht voor hiervoor een calculatie vergoeding (à € 250,- ex. btw) in rekening te brengen.

2.3 Een overeenkomst tussen Brands Dakonderhoud en de opdrachtgever komt pas tot stand na aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod.

2.4 Een aanvaarding kan schriftelijk of langs de elektronische weg geschieden.

2.5 Eventueel door Brands Dakonderhoud op locatie geconstateerd meerwerk kan mondeling met de opdrachtgever worden overeengekomen.

2.6 Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Brands Dakonderhoud onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

2.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Brands Dakonderhoud niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 3: Levering

Zowel voor producten als voor diensten

3.1 De in het aanbod genoemde prijzen luiden exclusief BTW en exclusief overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten alsmede parkeerkosten.

3.2 De leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Brands Dakonderhoud heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3 Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Brands Dakonderhoud te verstrekken.

3.4 Indien Brands Dakonderhoud gegevens behoeft van opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat opdrachtgever deze juist en volledig aan Brands Dakonderhoud ter beschikking heeft gesteld.

3.5 Brands Dakonderhoud is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.6 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Brands Dakonderhoud de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

3.8 Tenzij expliciet anders overeengekomen, maakt afwerking zoals stucwerk en schilderwerk nooit onderdeel uit van de werkzaamheden van Brands Dakonderhoud.

3.9 De opdrachtgever is verplicht de producten af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

3.10 Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3.11 Brands Dakonderhoud is gerechtigd in gedeelten te leveren.

3.12 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de plaats van de aflevering het adres van de opdrachtgever. Brands Dakonderhoud is vrij in de wijze van vervoer en de transportmiddelen voor vervoer van de producten naar de opdrachtgever. Indien de vrachtkosten voor rekening van Brands Dakonderhoud zijn, is zij gerechtigd de prijzen na het sluiten van de overeenkomst te verhogen in overeenstemming met de stijging van de vrachtkosten.

3.13 Indien sprake is van een overeenkomst op afstand, dan geldt het navolgende: a) Brands Dakonderhoud zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, tenzij een specifieke leveringstermijn schriftelijk is overeengekomen. Indien de bezorging is vertraagd of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk één maand nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden zonder enig recht op eventuele schadevergoeding. b) In geval van ontbinding conform artikel 3.11 onder (a) zal Brands Dakonderhoud het bedrag dat de opdrachtgever heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. c) Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Brands Dakonderhoud zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd.

3.14 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de plaats van het verrichten van de dienst het adres van de opdrachtgever.

3.15 Indien door Brands Dakonderhoud of door Brands Dakonderhoud ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten, in ieder geval bestaande uit: i) vrije en onbelemmerde toegang tot de plaats waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, ii) minstens één parkeerplaats voor een bedrijfsauto.

3.16 Brands Dakonderhoud moet onmiddellijk na aankomst kunnen beginnen met de werkzaamheden en de hiervoor benodigde werkruimte ter beschikking hebben. Wachturen of vertraging ten gevolge van een omstandigheid welke niet aan Brands Dakonderhoud kan worden toegerekend, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Afspraken maken of wijzigen

4.1 Voor het uitvoeren van werkzaamheden bij opdrachtgever op locatie komen Brands Dakonderhoud en opdrachtgever vooraf een afgesproken datum en tijd overeen.

4.2.1 De opdrachtgever wordt door Brands Dakonderhoud benaderd om een afspraak te maken.

4.2.2 In geval de opdrachtgever hierop niet tijdig reageert ontvangt deze nog minstens twee herinneringen met alternatieve afspraak voorstellen per email.

4.2.3 In geval de opdrachtgever niet tijdig op de e-mail en de ontvangen herinnering(en) reageert, onderneemt Brands Dakonderhoud nog tenminste 2 pogingen om telefonisch tot een andere afspraak te komen.

4.3.1 Een overeengekomen afspraak wordt door Brands Dakonderhoud per e- mail aan de opdrachtgever bevestigd.

4.3.2 Een bevestigde afspraak kan door de opdrachtgever slechts gewijzigd worden door met Brands Dakonderhoud uiterlijk 48 uur voor het aanvankelijk beoogde tijdstip van de werkzaamheden een nieuwe afspraak te maken. Deze gewijzigde afspraak wordt door Brands Dakonderhoud per e-mail bevestigd.

4.3.3 Een bevestigde afspraak kan ten hoogste tweemaal gewijzigd worden.

Artikel 5: Onderhoudsovereenkomsten

Met betrekking tot onderhoudsovereenkomsten gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

5.1 Een onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor ten minste drie jaar na ondertekening van het onderhoudscontract en omvat ten minste 3 onderhoudsbeurten.

5.2 Na ommekomst van bovenvermelde duur, of bovenvermeld minimum aantal onderhoudsbeurten is de overeenkomst door opdrachtgever uitsluitend schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

5.3 De onderhoudsbeurten worden eenmaal per jaar uitgevoerd.

5.4 In geval de pogingen om tot een afspraak met de opdrachtgever te komen op grond van het bepaalde in artikel 4 niet slagen dan kan Brands Dakonderhoud het abonnementsgeld bij de opdrachtgever in rekening brengen zonder dat het onderhoud is uitgevoerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

5.5.1 De opdrachtgever dient op de overeengekomen datum en tijdstip van de bevestigde afspraak Brands Dakonderhoud toegang te verschaffen tot de locatie waar het onderhoud gepleegd dient te worden.

5.5.2 Mocht de toegang op het afgesproken tijdstip – al dan niet door afwezigheid van de opdrachtgever – niet tijdig verschaft worden dan zal Brands Dakonderhoud een nieuwe datum vaststellen. Deze nieuwe datum wordt door Brands Dakonderhoud per e-mail aan de opdrachtgever medegedeeld. Het bepaalde in artikel 4 is hierbij van toepassing.

5.5.3 Mocht de toegang bij het tweede bezoek wederom niet (tijdig) verschaft worden dan zal Brands Dakonderhoud het abonnementsgeld bij de opdrachtgever in rekening brengen zonder dat het onderhoud is uitgevoerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

5.6 Indien na de datum van totstandkoming van de onderhoudsovereenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Brands Dakonderhoud gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 6: Herroepingsrecht bij levering van producten aan consumenten (enkel en alleen van toepassing indien producten via elektronische weg (internet) zijn besteld)

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen (bedenktijd) te rekenen vanaf de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een bedrag heeft betaald, zal Brands Dakonderhoud dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat zij het product retour heeft ontvangen, terugbetalen.

6.2 De mededeling dat de opdrachtgever een beroep doet op het herroepingsrecht dient schriftelijk plaats te vinden en uiterlijk op de achtste dag na de dag na ontvangst van het product door Brands Dakonderhoud te zijn ontvangen.

6.3 Tijdens de termijn van 7 werkdagen zoals vermeld in artikel 6.1 in deze algemene voorwaarden zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Brands Dakonderhoud retourneren, conform de door Brands Dakonderhoud verstrekte instructies. De kosten voor retourzending van het product komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Intellectueel eigendomsrecht

7.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst geleverde producten, berusten uitsluitend bij Brands Dakonderhoud of haar licentiegevers of toeleveranciers.

7.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de producten te verveelvoudigen, te kopiëren dan wel op andere wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Brands Dakonderhoud of haar licentiegevers of toeleveranciers.

Artikel 8: Informatie

8.1 Algemene aanduidingen en beschrijvingen van door Brands Dakonderhoud geleverde producten, zoals opgenomen in brochures, lijsten, website en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatievoorziening en nimmer als kwaliteits- en /of garantie aanduiding.

8.2 De opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem verstrekte informatie juist en volledig is.

Artikel 9: Garantie

9.1 Brands Dakonderhoud staat ervoor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande (Nederlandse) wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 De garantie vervalt indien de opdrachtgever de producten niet conform de gebruiksaanwijzing (heeft) gebruikt.

9.3 Indien opdrachtgever wettelijk gerechtigd is tot retournering van een door Brands Dakonderhoud geleverd product, dan zal de klant dit product zelf demonteren en voor eigen rekening retourneren aan Brands Dakonderhoud. Na de onbeschadigde ontvangst door Brands Dakonderhoud, zal Brands Dakonderhoud de actuele marktwaarde van het geretourneerde product aan de opdrachtgever restitueren, waarbij vaststaat dat deze waarde nooit meer dan 50% van de aanschafwaarde zal bedragen.

Artikel 10: Reclame

10.1 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten haar ter beschikking worden gesteld. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na ontdekking dan wel nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk door Brands Dakonderhoud te zijn ontvangen. De opdrachtgever dient Brands Dakonderhoud in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen laten) onderzoeken.

10.2 Indien Brands Dakonderhoud de klacht wenst te onderzoeken en het maken van een afspraak, al dan niet volgens artikel 4, blijkt niet mogelijk, dan behoudt Brands Dakonderhoud zich het recht voor de klacht niet verder in behandeling te nemen.

10.3 Indien ter zake een gebrek niet tijdig wordt gereclameerd, dan komt aan de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling en dient de opdrachtgever alle door Brands Dakonderhoud gemaakte kosten, voor zover deze redelijk zijn, te voldoen.

10.4 Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Brands Dakonderhoud het gebrekkige product binnen redelijke termijn ter keuze van de opdrachtgever vervangen of zorg dragen voor herstel van het gebrek. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om het te vervangen product aan Brands Dakonderhoud te retourneren.

10.5 In geval opdrachtgever naar het oordeel van Brands Dakonderhoud ten onrechte bij haar reclameert, behoudt Brands Dakonderhoud zich het recht voor alle lopende overeenkomsten met opdrachtgever te beëindigen, waarbij opdrachtgever de nog niet gefactureerde toekomstige termijnen van een lopende onderhoudsovereenkomst onmiddellijk aan Brands Dakonderhoud verschuldigd zal zijn.

Artikel 11: Betaling

11.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling direct na afronding van de werkzaamheden contant of per pintransactie te worden voldaan.

11.2 Indien betaling achteraf expliciet is overeengekomen, dan zijn er aanvullend € 9,95 administratiekosten aan Brands Dakonderhoud verschuldigd.

11.3 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. De betalingstermijn is een fatale termijn.

11.4 Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn op de bankrekening van Brands Dakonderhoud is bijgeschreven, dan is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim, hetgeen betekent dat zij vanaf dat moment wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd.

11.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd enig bedrag te verrekenen of zich op opschorting te beroepen.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud (geldt alleen voor door Brands Dakonderhoud geleverde producten)

12.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Brands Dakonderhoud, totdat alle vorderingen die Brands Dakonderhoud op opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.

12.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

12.3 Opdrachtgever is verplicht de zaken die onder de eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Brands Dakonderhoud te bewaren.

12.4 Brands Dakonderhoud is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn, terug te (laten) nemen indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichtingen.

12.5 Voornoemde onder 12.1 tot en met 12.4 opgenomen, laten de overige aan Brands Dakonderhoud toekomende rechten onverlet.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Brands Dakonderhoud is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.2 Brands Dakonderhoud is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden uitgevoerde werkzaamheden.

13.3 Brands Dakonderhoud is niet aansprakelijk voor eventuele voorspelbare en/of voorzienbare dan wel gebruikelijke directe dan wel indirecte gevolgen en/of schade als gevolg van de uitvoering van de opdracht. Hieronder valt in ieder geval, doch niet uitsluitend, de volgende schade: a) Roetschade; b) Schade ontstaan door constructieve gebreken, zoals ondeugdelijke aansluitingen; c) Stucschade en/of lakschade en/of schade door afplak- en/of lijmresten aan opstal of inboedel; d) Bestaande gebreken en/of schade aan opstal of inboedel die door de werkzaamheden door Brands Dakonderhoud aan het licht komen; e) Brand; f) Schade ontstaan door noodzakelijk te verrichten boringen; g) Schade ontstaan door

(losgekomen) asbest welke in het betreffende pand is verwerkt; h) Schade – bijvoorbeeld maar niet uitsluitend aan vloer, tapijt, wand of inboedel – ontstaan door het verplaatsen van inboedel; i) Schade ontstaan door het weer (zoals door storm); j) Schade ontstaan door – al dan niet reeds aanwezige – lekkages als gevolg van dakpannen die niet goed aansluiten, reeds kapot zijn, of niet goed gesloten kunnen worden; k) Schade ontstaan door – al dan niet reeds aanwezige – lekkages als gevolg van loszittend loodwerk; l) Schade, of letsel ontstaan door het betreden van reeds gebrekkige bouwdelen zoals goten en/of daken; m) Schade, of letsel als gevolg van vallende delen zoals vuil, dakpannen, of stenen.

13.4 Brands Dakonderhoud is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico, dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.

13.5 Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld, dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Brands Dakonderhoud, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000,-.

13.6 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die opdrachtgever jegens Brands Dakonderhoud heeft, dienen uiterlijk binnen 12 maanden en één dag na het moment waarop opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn schriftelijk door Brands Dakonderhoud te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

13.7 Indien Brands Dakonderhoud door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Brands Dakonderhoud zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Brands Dakonderhoud, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Brands Dakonderhoud en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

13.8 Opdrachtgever vrijwaart Brands Dakonderhoud voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.

Artikel 14: Privacy

14.1 De door opdrachtgever verstrekte gegevens worden opgenomen in het Brands

Dakonderhoud klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen/ dienstverlening, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens.

14.2 Brands Dakonderhoud voldoet aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Brands Dakonderhoud zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 15: Wijzigingen

15.1. Wijzigingen op verzoek van opdrachtgever in het oorspronkelijke aanbod en/of de oorspronkelijke overeenkomst en/of de oorspronkelijke dienstverlening, van welke aard dan ook, dienen schriftelijk door Brands Dakonderhoud te worden ontvangen en door haar schriftelijk te worden aanvaard.

15.2. Indien blijkt dat uitvoering van de overeenkomst niet (volledig) kan leiden tot het door opdrachtgever beoogde resultaat, zal Brands Dakonderhoud opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen. Partijen zullen alsdan in overleg treden omtrent het vervolg van de overeenkomst. Opdrachtgever is Brands Dakonderhoud de overeengekomen vergoeding verschuldigd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Brands Dakonderhoud en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2 Uitsluitend de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

Randvoorwaarden (offertes) Houdt u rekening met het volgende:

  • Opdrachtgever verzorgt voldoende stroomaansluiting(en).
  • Opdrachtnemer levert materialen, gereedschappen en personeel.
  • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk bij waterschade bij bestaande

openingen en/of achterstallig onderhoud.

  • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk inzake bestaande lekkages.
  • Indien offerte doorgang kan vinden, dient dit per mail of per post of per

handtekening bevestigd te worden.

  • Bij het annuleren van een door u goedgekeurde offerte rekenen wij 30%

annuleringskosten.

  • Ingeval de werkelijke oppervlakte meting afwijkt van de offerte zal

nacalculatie plaatsvinden.

Brands Dakonderhoud